Vedtægter

Kapitel 1. Navn og formål


§ 1 Klubbens navn er Vejle Cykel Klub med hjemsted i Vejle.


§ 2 Klubbens formål er, at virke cykelsportens fremme, både sportsligt og moralsk, samt strengt at overvåge, at færdselsregler og politivedtægter overholdes af medlemmerne.


§ 3 VCK (Vejle Cykel Klub) skal være medlem af VIR (Vejles Idrætsråd), DCU (Dansk Cykel Union) og herigennem DIF (Dansk Idrætsforbund) og er undergivet disse love og bestemmelser.


Kapitel 2. Medlemmerne


§ 4 Indmeldelse af et nyt medlem skal ske skriftligt, og som medlem kan optages enhver, som bestyrelsen godkender. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værgen.


Stk. 2 Foreningen har 2 medlemskategorier: Aktive og Passive. For at kunne løse licens hos DCU kræves aktivt medlemskab.


Stk. 3 Såfremt bestyrelsen nægter en person optagelse, kan vedkommende forlange optagelsen behandlet på et medlemsmøde, jf. § 14.


Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen og medlemsmøder opnås 1 måned efter kontingent er betalt.


Stk. 5. I økonomiske spørgsmål har kun myndige personer stemmeret.


§ 5 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag i dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.


§ 6 Enhver, der beviseligt modarbejder klubben, dets bestyrelse eller cykelsporten i sin helhed, kan af bestyrelsen idømmes indtil 1 års karantæne. Hertil kræves mindst 2/3 flertal.


stk. 2. I særligt graverende tilfælde kan bestyrelsen indbringe sagen for en generalforsamling, der kan ekskludere vedkommende af VCK. Denne kendelse tilsendes Jysk Distrikt.


Stk. 3. Et medlem der er idømt karantæne, mister i karantænetiden retten til at deltage i løb arrangeret af en cykelklub, der er medlem af DCU og i VCK’s arrangementer i øvrigt.


Stk. 4. En person, der er idømt karantæne af mere end 1 måneds varighed, har ret til at indanke sagen for et medlemsmøde.


§ 7 De aktive ryttere vælger i deres kreds hvert år en rytterrepræsentant. Valget foregår før generalforsamlingens afholdelse og resultatet meddeles denne. Genvalg kan finde sted.


Stk. 2. Rytterrepræsentanten har møde- og taleret på alle bestyrelsesmøder og skal indkaldelse til disse på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.


Kapitel 3. Generalforsamlingen og medlemsmøder


§ 8 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og den er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jf. § 9. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar.


§ 9 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse pr. mail til medlemmerne, på hjemmesiden.


Stk. 2. Om indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger, jf. § 13.


§ 10 Forslag som ønskes optaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal optages i dagsordenen.


§ 11 Enhver sag, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflertal. En undtagelse gælder dog beslutning om klubbens opløsning, jf. § 26.


Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Stk. 3. Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost, jf. § 26 stk. 6-9, uden at være tilstede ved generalforsamlingen, medmindre der foreligger skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.


§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Kassererens regnskab for det forløbne år

3.a. Forslag til budget for det kommende år

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen, jf. § 15

6. Valg af første suppleant til bestyrelsen, jf. § 15

7. Valg af 2 kritiske revisorer + 1 suppleant, jf. § 22

8. Valg af udvalg

8.a Kantineudvalg

8.b. IT-Udvalg

8.c. Børne-/Ungdomsudvalget

8.d. E-Sports Udvalg

9. Eventuelt

Stk. 2. Til udvalgene vælges på generalforsamlingen en formand. Derudover består udvalget af et bestyrelsesmedlem og det antal personer, formanden for udvalget måtte ønske.


§ 13 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller på forlangende af 2/3 af de aktive medlemmer. Den forlangte generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter den skriftlige opfordrings modtagelse og skal indvarsles i medierne angivet i § 9 med mindst 1 uges varsel.


§ 14 Der afholdes medlemsmøde når: 1) bestyrelsen finder det nødvendigt, 2) når 10 medlemmer skriftligt forlanger det, 3) jf. § 4, stk. 3 eller 4) jf. § 6, stk. 4


Kapitel 4. Bestyrelsen


§ 15 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der alle skal være myndige.


Stk. 2. Valget der er gælden for 2 år af gangen, foregår ved håndsoprækning, dog ved skriftlig afstemning hvis et medlem ønsker det, på de ordinære generalforsamlinger.


Stk. 3. På ulige årstal vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, hvilket skal ske senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Konstitutionen meddeles umiddelbart efter på hjemmesiden og i dagspressen.


Stk. 5. Hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen.


Stk. 6. Genvalg kan finde sted.


§ 16 Bestyrelsesmøde afholdes normalt 1 gang om måneden, men i øvrigt så ofte bestyrelsen anser det for nødvendigt.


§ 17 Sekretæren er forpligtet til at føre omhyggelig protokol ved alle møder og på generalforsamlingen, og i samråd med formanden den forekommende korrespondance. Den førte protokol underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 18 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingens trufne beslutninger.


Stk. 2. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren.


Kapitel 5. Regnskab og revision


§ 19 Klubbens regnskab følger kalenderåret 1/1-xx – 31.12-xx.


§ 20 Det reviderede regnskab skal forevises på et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.


§ 21 Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter. Han fører regnskab samt medlemsfortegnelse. Større eller ekstraordinære udgifter skal forinden betaling godkendes af bestyrelsen.


Stk. 2. Foreningens midler, bortset fra en rimelig kassebeholdning, skal henstå på konto i bank, sparekasse eller giro. Forretningsgangen skal tilrettelægges således, at indbetalinger og udbetalinger i størst muligt omfang foregår over disse konti.


Stk. 3. Revisorerne er forpligtet til at give generalforsamlingen oplysningen om de forhold, som de finder anledning til.


Kapitel 6. Forskellige bestemmelser


§ 23 Som repræsentanter til DDCU og VIR’s repræsentantskabsmøder er formanden og kassereren selvvalgte, de øvrige repræsentanter vælges af bestyrelsen. 


§ 24 Tilmelding til løb foregår efter bestyrelsens anvisninger og er bindende.


§ 25 Ved klubbens kollektive transport af rytternes materiel foregår det på rytternes egen regning og risiko.


§ 26 Der kan søges om tilskud til dækning af materiel skade i forbindelse med træning, hvori der deltager mindst 5 ryttere.


Kapitel 7. Opløsning af Vejle Cykel Klub


 § 27 Klubbens opløsning kan ikke finde sted, når 6 medlemmer stemmer imod. Opløsningen kan ikke finde sted før klubbens pengeforhold er bragt i orden. Evt. formue, midler og ejendele skal indsendes til Jysk Distrikt, til en evt. ny klub i Vejle.